28, అక్టోబర్ 2009, బుధవారం

కొత్త పాళి గారికి బ్లాగ్ముఖం గా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

కొత్త పాళి గా మనకందరికి చిర పరిచితమైన మన నారాయణ  స్వామి గారికి బ్లాగ్ముఖం గా పుట్టిన రోజు  శుభాకాంక్షలు.
ఈ సంధర్బం లో ఆయన గురించి నాలుగు మాటలు చెపుదామంటే 'జగమెరిగిన' సామెత గుర్తు వస్తుంది అందుకే  వెనక్కు తగ్గుతున్నాను. బ్లాగ్లోకంలోని ఆద్యుల లో ఒకరైన కొత్తపాళి గారిని ప్రత్యేకం గా మళ్ళీ బ్లాగ్లోకం కు పరిచయం  చేయవలసిన అవసరం వుందని నేనైతే అనుకోవటం లేదు..

లేదు ఎవరు అని కనుబొమ్మలెత్తి చూసే వారికి,  వో .. కొత్తపాళి గారి  పుట్టిన రోజా చెప్పరేం అనే వారికి, అయ్యో మర్చి  పోయామే అనుకుని వారికి వేంటనే "పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టి పాపాయి నీకు ఏటేటా ఇలాగే పండుగ జరగాలి" అని రాగాలు తీసే వారికి, సాంస్క్రతిక ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి వచ్చి వారి కి శుభ కామనలు, దీవెనలు అందించే వారికి,  యాపీ యాపీ పుట్టిన రోజు విషెస్ we are all telugu's so need to wish in టెల్గు అనే వారికి..... అందరికి..

అందరికి మనవి...  మన బ్లాగ్లోకం తరపు నుంచి నాసీ కు ఇస్తున్న ఈ గిఫ్ట్ మీద ఒక క్లిక్కేసి, ఆపైన ఒక లుక్కేసి  అందరం మూకుమ్మడి గా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు చెపుదాము మన మాస్టారికి.  


మా అందరి తో ఆత్మీయం గా మెలుగుతు మా వచ్చి రాని బ్లాగ్లోకపు బుడి బుడి అడుగులు, వచ్చి రాని మాటలను విసుక్కోకుండా  సరిదిద్దే మా గురు సమానులు, స్నేహితులు, హితులు...  నాసీ గారికి అందిస్తున్న బహుమాన పుష్ప గుచ్చం..

నాసీ కు బ్లాగ్లోకం తరుపున ఇస్తున్న బహుమానం..