25, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

కాలం-మనసు

తెలియకుండా కాల గర్భం లో కలిసి పోయే ఇంకో ఘడియ
గడియలు వేసే మనసు తలుపులను తెరిపిస్తుందేందుకో .....
గడిచిపోయిన ఘడియ జ్ఞాపకం గా తప్ప నిలవదని
కదిలే కాలానికి తెలిసినా ...
ఆ గతించిన జ్ఞాపకం సజీవ మెప్పటికి అవ్వదని
నిలిచి పోయి గతం లోకి తొంగిచూస్తున్న మనసుకు తెలియటం లేదే !!!!!!!!!!!!!!

కామెంట్‌లు లేవు: