27, డిసెంబర్ 2008, శనివారం

కృష్ణ పక్షానికి స్వాగతం సుస్వాగతం... ఇది నా గుండె చప్పుడు... భావాల హోరు ఎక్కువైనప్పుడు కొంచం శ్రుతి తప్పినట్లు అనిపిస్తే క్షమించాలి ...

కామెంట్‌లు లేవు: